VEDTEKTER ERK

Vedtekter for Elverum Rideklubb stiftet 1971

Vedtatt den 18.02.85 med senere endringer, senest av 24.02.99

Godkjent av idrettsstyret

§1 (Formål)

Elverum Rideklubb (Senere kalt ERK) er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive hestesport. 

Klubben er organisert i Norges Idrettsforbund.

ERK har som formål å fremme hesteinteresse blant barn, ungdom og voksne, herunder ryttere med funksjonshemming, ved å:

 • Legge forholdene til rette for en bredest mulig oppslutning om virksomheten
 • Organisere og muliggjøre opplæring i stell og behandling av hester, ridning og kjøring
 • Arrangere forskjellige former for turridning og breddeaktivitet med hest
 • Arrangere ridekonkurranser evt. Oppvisninger
 • Arrangere møter med sikte på underholdning og opplysningsvirksomhet

§2 (Organisatorisk tilknytning)

ERK er gjennom Hedmark Idrettskrets medlem av Norges Rytterforbund.

Og gjennom Hedmark Rytterkrets medlem av Norges Rytterforbund.

Klubben hører hjemme i Elverum Kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

§ 3 (Medlemmer)

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem i ERK.

For øvrig plikter et hvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd, og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er innbetalt.

§4 (stemmerett og valgbarhet)

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget er valgbare til tillitsverv i laget, kan representere ERK på ting og i møter i overordnet idrettsorganisasjon.

§5 (Kontingent)

Kontingent fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§6 (Dekking av reelle utgifter)

Faktiske utgifter i forbindelse med oppdrag utført for klubben, refunderes etter retningslinjer gitt av styret

§7 (Inhabilitet)

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregel jfr. NIFs lov §2-7

§8 (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser)

§9 (Årsmøtet)

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i løpet av februar måned. Årsmøtet kunngjøres i dagspressen eller ved skriftlig varsel til her enkelt medlem minst 1 mnd før møtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må ære sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene seneste 1 uke før årsmøtet. 

Sakslisten skal inneholde følgende: klubbens årsberetning, årsregnskap, forslag til kontingent, innkomne forslag, budsjett og valgkomiteens forslag til nytt styre med formann.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§10 (Ledelse av årsmøte)

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av laget.

§11 (Stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er bestemt skal vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de gitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitte stemmer. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal det velges flere ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, taller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 (Årsmøtets oppgaver)

 1. Velge møteleder og 2 personer til å skrive under protokollen
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle regnskap i revidert stand
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta budsjett
 7. bestemme lagets organisasjon
 8. velge styre:
  1. leder og nestleder
  1. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Leder velges hvert år, styremedlemmer og varamedlemmer annen hvert år

 • 2 revisorer og deres stedfortreder
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
  • Juniorgruppen velger sin representant til styret på eget møte
  • Valgkomité. (Denne skal bestå av 2 medlemmer som fratrer det sittende styret)
  • Kasserer med medlemsservice. Velges for to år

§13 (Ekstraordinært årsmøte)

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§14 (Styret)

ERK ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Styret inkluderer juniormedlem. Ut over leder og nestleder som velges på årsmøtet, konstituerer styret seg selv under ledelse av styreleder.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. representere laget utad
 5. sørge for at medlemmene blir orientert om viktige saker og vedtak
 6. utarbeide klubbens langtidsplan
 7. arrangere minst 2 medlemsmøter

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§15 (Komiteer)

Klubbens styre bestemmer opprettelse og nedleggelse av komiteer/utvalg/grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

§16 (Vedtaksendring)

Endringer i denne vedtekten kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringen må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres

§17 (Oppløsning)

Oppløsning av ERK kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 16.

I tilfellet oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettstyret. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.